26/09/2020 - 09:03
Chia sẻ bài viết lên facebook
26/09/2020 - 09:03

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, kiện toàn tổ chức các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ

 
Bộ Nội vụ đề nghị sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 5036/BNV-TCBC về việc khẩn trương rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ.

  • Bất thường trong việc tuyển dụng gần 300 viên chức ở Thanh HoáĐọc ngay

Theo đó, thực hiện Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi tắt là Bộ), Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Bộ và của các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ theo đúng quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP.

Trong đó, đề nghị sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngay khi Nghị định có hiệu lực thi hành.

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát, kiện toàn tổ chức các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Chính phủ - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về ngành, lĩnh vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2000/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan của ngành, lĩnh vực để thay thế Thông tư liên tịch với Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện cho phù hợp.

Đối với cơ quan thuộc Chính phủ, Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Trong đó, đề nghị sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Xây dựng phương án sắp xếp, kiện toàn lại các tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Kết quả rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/12/2020 để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.