24/08/2020 - 09:03
Chia sẻ bài viết lên facebook
24/08/2020 - 09:03

PC Hải Dương: Tập trung nguồn lực hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020

 
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), PC Hải Dương tập trung mọi nguồn lực để thực hiện kế hoạch chủ đề năm 2020 là “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 5 năm 2016-2020”, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện thương phẩm của PC Hải Dương đạt 2.801,382 triệu kWh, tăng trưởng 1,61% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu tiền điện đạt trên 4.661 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách hàng như thời gian phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố bằng 1,24 giờ. Thời gian giải quyết kiến nghị của khách hàng về công tơ đo đếm bằng 1,46 ngày. Thời gian sắp xếp cuộc hẹn với khách hàng bằng 1,07 ngày.

Tình hình cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong 6 tháng qua tương đối ổn định. Công ty đã thực hiện tốt việc đảm bảo cung cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị xã hội, các đợt bơm tưới tiêu, các kỳ thi… theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương và của tổng công ty. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường trực để ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố cũng như là quá tải cục bộ (nhất là trong những ngày nắng nóng) đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên địa bàn tỉnh.

Trong công tác đầu tư xây dựng, phát triển nguồn, lưới điện năm 2020, PC Hải Dương có 6 dự án 110kV, 14 công trình chống quá tải (CQT), 20 công trình lưới điện trung thế và 12 công trình lưới điện hạ thế. Đối với các dự án 110kV có 6 dự án công ty đã phê duyệt và đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp.

Đối với các công trình CQT năm 2020, thì 13/14 công trình có hợp đồng thi công xây lắp và đã thông báo khởi công. 1/14 công trình đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp đã giao tuyến công trình. Đối với các công trình lưới điện trung thế có 2/20 công trình đã nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, 10/20 công trình đã có hợp đồng xây lắp (trong đó 7/10 công đang triển khai thi công, 3/10 công trình chưa thông báo khởi công). Có 4/20 công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp. Có 1/20 công trình Ban QLDA đã thẩm tra và yêu cầu tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế. 2/20 công trình tư vấn đang lập hồ sơ thiết kế và kí thỏa thuận tuyến. 1/20 công trình đang thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

pc hai duong tap trung nguon luc hoan thanh toan dien ke hoach 5 nam 2016 2020
PC Hải Dương tập trung nguồn lực hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020

Đối với các công trình lưới điện hạ thế có 8/12 công trình đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp trong đó có (5/8 công trình đã có hợp đồng xây lắp), 3/12 công trình đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đang tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp, 1/12 công trình tư vấn đang lập hồ sơ thiết kế.

Nỗ lực hoàn thành toàn diện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm, công ty sẽ nỗ lực đảm bảo cung cấp đủ điện, an toàn, liên tục, ổn định, tin cậy, cho các nhu cầu phụ tải, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương, đảm bảo chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh đó nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, duy trì tài chính lành mạnh, minh bạch và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, bảo toàn vốn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tổng công ty giao, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Theo đó, nhiệm vụ kế hoạch cụ thể 6 tháng cuối năm 2020 của PC Hải Dương sẽ đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sản xuất kinh doanh điện được NPC giao, đảm bảo các hệ số tài chính.Trong đó, điện thương phẩm đạt 6.250 tr. kWh, giá bán bình quân 1.740 đ/kWh.

Thực hiện vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục, thực hiện tốt các chỉ tiêu về suất sự cố lưới điện 110kV và các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối tổng công ty giao năm 2020.

Tổ chức triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các biện pháp để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất kinh doanh, không để xảy ra tai nạn lao động. Tiếp tục thực hiện triệt để các quy định về tiếp cận điện năng, đẩy mạnh việc cải tiến các thủ tục hành chính trong quản lý và dịch vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, nhằm tạo điều kiện tiện lợi dễ dàng nhất cho các khách hàng sử dụng điện.

Đẩy mạnh thực thi văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm vị thế và uy tín của công ty trong xu thế hội nhập và phát triển, 100% đội ngũ CBCNV được chuẩn hoá các năng lực cốt lõi của EVNNPC và không ngừng nâng cao khả năng làm việc chuyên nghiệp. Phát triển nâng cao năng lực kỹ thuật, chuyển đổi số hóa đáp ứng yêu cầu CMCN 4.0 và đáp ứng yêu cầu quản lý vận hành hiện đại hoá hệ thống điện.

Tiếp tục thực hiện tối ưu hóa chi phí trong hoạt động SXKD và ĐTXD, phấn đấu tăng doanh thu, tăng cường năng lực và khả năng tự cân đối tài chính, bảo toàn vốn, SXKD có lãi, phát triển công ty bền vững, đảm bảo mức thu nhập của CBCNV cao hơn năm 2019. Tăng cường đầu tư hiện đại hoá hệ thống cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.